ŠATNÍ SKŘÍŇKY

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen “GDPR”)
 
I. Správce osobních údajů
Společnost Tritón Pardubice, spol. s r. o., IČ: 601 10 422 se sídlem č.p. 130, PSČ 530 02 Starý Mateřov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, značka 5386 (dále jen “správce”) tímto informuje o zpracování osobních údajů a právech subjektu údaje v souladu s čl. 12 GDPR.
 
II. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány dle rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního, nebo jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platným právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
 
III. Zdroje osobních údajů
1) Přímo od subjektu údajů (smlouvy, registrace, nákupy přes e-shop, emaily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář, vizitky aj.).
2) Veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, apod.).
 
IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
1) Údaje nezbytné pro plnění smlouvy (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, IČ).
2) Údaje nezbytné pro splnění právní povinnosti (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, fotografie).
3) Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci plnění smluvních povinností a nebo uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem zajištění bezpečnosti subjektu, personálních řízení aj.)
 
V. Kategorie subjektu údajů
1) Zaměstnanec správce
2) Zaměstnanec agentury práce
3) Zákazník
4) Obchodní partner nebo jiná osoba, která je ve smluvním nebo jiném právním vztahu ke správci
5) Návštěvníci aj. osoby pohybující se v areálu správce, který je monitorován kamerovým systémem
6) Uchazeč o zaměstnání
 
VI. Kategorie příjemců osobních údajů
1) Odběratelé
2) Pojišťovny, finanční a veřejné ústavy
3) Zpracovatelé osobních údajů
4) Externí poskytovatelé odborných a specializovaných služeb
5) Orgány státní správy a samosprávy v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 
VII. Účel zpracování osobních údajů
1) Plnění smlouvy
2) Archivnictví vedené na základě zákona
3) Plnění zákonných povinností ze strany správce
4) Oprávněné zájmy správce
5) Výběrová řízení na volná pracovní místa
 
VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce, případně zpracovatel, na základě uzavřené smlouvy. Při zpracovávání osobních údajů se dodržují všechny bezpečnostní zásady pro správu a zpracování osobních údajů.

IX. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje se uchovávají v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, a skartačním plánu správce, či v příslušných právních předpisech. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu i z příslušných právních předpisů.

X. Poučení
Správce zpracovává osobní údaje I) na základě zákonem stanovených důvodů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů a II) na základě souhlasu subjektu údajů. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, příp. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje nebo zpracování je nezbytné pro splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

XI. Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má právo především na přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, na opravu osobních údajů, výmaz osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů, vznesení námitky proti zpracování osobních údajů a podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, pak má subjekt údajů právo odvolat kdykoli tento souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu může provést písemně na adrese správce nebo elektronicky na email. adresu: gdpr@triton.cz.